Chat Facebook

Ban lãnh đạo

 

SÁNG LẬP VIÊN

Ông Phạm Ánh Dương

Chủ tịch
Tập đoàn An Phát Holdings

Ông Nguyễn Lê Trung

Phó Chủ tịch
Tập đoàn An Phát Holdings

Ông Phạm Hoàng Việt

Phó Chủ tịch
Tập đoàn An Phát Holdings

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Phạm Ánh Dương

Chủ tịch

Ông Nguyễn Lê Trung

Phó Chủ tịch

Ông Phạm Hoàng Việt

Phó Chủ tịch

Ông Đinh Xuân Cường

Phó Chủ tịch
 

Ông Nirav Sudhir Patel

Thành viên

Ông Phạm Đỗ Huy Cường

Thành viên

Bà Nguyễn Thị Tiện

Thành viên

BAN GIÁM ĐỐC

Ông Đinh Xuân Cường

Tổng Giám đốc
 

Ông Phạm Đỗ Huy Cường

Phó TGĐ thường trực & GĐ Tài chính

Bà Nguyễn Thị Tiện

Phó TGĐ phụ trách Nội chính